Försök med servicesedlar ger lärdomar inför framtiden – valfriheten utmanar tjänsteproducenterna att utveckla sin verksamhet